Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van Horsthuis Advies.

Horsthuis Advies, gevestigd te Enschede, is een administratie- en advieskantoor in de ruimste zin van het woord.

 

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijke anders is aangegeven.

Opdrachtgever: De wederpartij van Horsthuis Advies.

Opdracht: De in onderling overleg tussen opdrachtgever en Horsthuis Advies te bepalen werkzaamheden die door Horsthuis Advies verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te geschieden.

 

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Horsthuis Advies en een opdrachtgever waarop Horsthuis Advies deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Horsthuis Advies, voor de uitvoering waarvan door Horsthuis Advies derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden, gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Horsthuis Advies zijn aanvaard.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Horsthuis Advies en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.6 Indien zich tussen de partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3: Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij Horsthuis Advies in zijn aanbiedingen of prijsopgaven aan opdrachtgever uitdrukkelijk anders heeft vermeld. De aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 14 dagen.

 

Artikel 4: Uitvoering van de opdracht

4.1 Horsthuis Advies zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Horsthuis Advies, in overleg met opdrachtgever, het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Horsthuis Advies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Horsthuis Advies worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Horsthuis Advies zijn verstrekt, heeft Horsthuis Advies het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Horsthuis Advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Horsthuis Advies is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Horsthuis Advies kenbaar behoorde te zijn.

4.5 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Horsthuis Advies de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 5: Wijziging van de opdracht

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de opdracht financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Horsthuis Advies de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

 

Artikel 6: Contractduur; uitvoeringstermijn

6.1 De opdracht tussen Horsthuis Advies en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.2 Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Horsthuis Advies derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 7: Honorarium

7.1 Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het honorarium van Horsthuis Advies vastgesteld aan de hand van een uurtarief.

7.2 Horsthuis Advies doet op verzoek van de opdrachtgever opgave van de geschatte kosten voor de door hem te verrichten arbeid, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij per kalenderjaar c.q. boekjaar.

7.3 Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

7.4 Horsthuis Advies kan het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Horsthuis Advies, dat in redelijkheid niet van Horsthuis Advies mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

7.5 Horsthuis Advies zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Horsthuis Advies zal daarbij de omvang van de verhoging en de datum waarop de verhoging zal ingaan vermelden.

7.6 Indien opdrachtgever de door Horsthuis Advies kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de opdracht schriftelijk te beëindigen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Horsthuis Advies genoemde datum waarop de prijs-, of tariefsaanpassing in werking zou treden.

 

Artikel 8: Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Horsthuis Advies aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

8.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.

8.3 In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering, surseance van betaling, of beslag op het vermogen van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Horsthuis Advies op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.4 Horsthuis Advies heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rekeningen en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Horsthuis Advies kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Horsthuis Advies kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

Artikel 9: Incassokosten

9.1 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassokosten wordt geadviseerd.

9.2 Indien Horsthuis Advies hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

9.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 10: Onderzoek, reclames

10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Horsthuis Advies. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Horsthuis Advies in staat is adequaat te reageren.

10.2 Indien een klacht gegrond is, zal Horsthuis Advies de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
10.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Horsthuis Advies slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van Artikel 13.

 

Artikel 11: Opzegging

11.1 Indien de opdracht tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Horsthuis Advies recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Horsthuis Advies zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

11.2 Indien de opdracht tussentijds wordt opgezegd door Horsthuis Advies, zal Horsthuis Advies in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

11.3 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Horsthuis Advies extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 12: Opschorting en ontbinding

12.1 Horsthuis Advies is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien:

– Opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt;

– Na het sluiten van de opdracht Horsthuis Advies ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal na komen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

– Opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

12.2 Voorts is Horsthuis Advies bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.

12.3 Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van Horsthuis Advies op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Horsthuis Advies de nakoming van de verplichtingen opschort behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en opdracht.

12.4 Horsthuis Advies behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 Indien Horsthuis Advies aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

13.2 Indien Horsthuis Advies aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Horsthuis Advies in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

13.3 In afwijking van hetgeen onder 2 van dit Artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

13.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Horsthuis Advies aan de opdracht te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Horsthuis Advies toegerekend kunnen worden;

– Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

13.5 Horsthuis Advies is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

 

Artikel 14: Overmacht

14.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Horsthuis Advies geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Horsthuis Advies niet in staat is de verplichtingen na te komen.

 

Artikel 15: Geheimhouding

15.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 16: Intellectuele eigendom

16.1 Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van Horsthuis Advies afkomstige of door hem gebruikte computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, onderzoeksmethoden, rapporten etc. worden en blijven, zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht, uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van Horsthuis Advies, één en ander ongeacht het aandeel van de opdrachtgever zelf of ingeschakelde derde(n) in de totstandkoming van de hierboven bedoelde programma’s, ontwerpen, werkwijzen etc.. Uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht uitsluitend en uitdrukkelijk aan Horsthuis Advies voorbehouden.

 

Artikel 17: Geschillen

17.1 Op de overeenkomst en de hieruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen, die aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de rechter bevoegd waar Horsthuis Advies is gevestigd, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter daartoe bevoegd heeft verklaard.

 

Artikel 18: Wijziging

18.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Oost Nederland te Enschede onder nummer 06080868.

18.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.